logo SKDE

Analyseseksjonen

Analyseseksjonen lager nasjonale helseatlas som viser variasjon i bruk av helsetjenester og utarbeider analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på en projeksjonsskjerm

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

​Analyseseksjonen arbeider med å utvikle helseatlas som viser deg hvordan bruk av helsetjenester er fordelt geografisk. Bosted har betydning for bruk av helsetjenester! Ulik tjenestebruk kan blant annet skyldes forskjeller i kapasitet og behandlingspraksis.

Helseatlas

Helseatlas viser deg hvordan bruk av helsetjenester er fordelt geografisk.

Les mer her
Mennesker og diagrammer

SKDE har et regionalt oppdrag som går ut på å bidra med analytisk styringsinformasjon og å utarbeide analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord. SKDE ivaretar dette oppdraget gjennom utvikling og drift av et interaktivt tabellverk for pasientstrømsanalyser, og gjennom mer konkrete oppdrag fra RHF, HF og kliniske miljø i regionen. 

Det interaktive tabellverket inneholder overordnet anonymisert informasjon om aktivitet og pasientstrømmer innad i, til og ut av helseregion Nord. Tabellverket publiseres på SKDEs nettsider. 

Pasientstrømmer

Mange av analyseseksjonens regionale oppdrag er mindre analyser som svares ut i e-post eller regneark med tabeller og figurer. Andre oppdrag er mer omfattende og resulterer i rapporter eller notater som publiseres fortløpende på nettsidene.

Artikler og publikasjoner

Sist oppdatert 17.06.2024